9:00 - 17:00

(+420) 605 909 309

 
 

Povinnosti při užívání spalinové cesty

Povinnosti při užívání spalinové cesty

Základní všeobecné požadavky na spalinovou cestu jsou obsaženy v ČSN 73 4201, ČSN-EN 1443, a v dalších příslušných normách rozdělených podle příslušných materiálů, jako jsou např. keramické, nerezové anebo plastové komíny. Veškeré povinnosti a platnost normových požadavků vychází již ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. § 24 odst. 1 Komíny a kouřovody uvádí:

  1. Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě, a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Pokud je na stavbě zhotovena spalinová cesta, musí být vždy provedena výchozí revize spalinové cesty pro uvedení do užívání. Následně se již provádí jen pravidelná kontrola a servis. Pravidelné kontroly se provádějí na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, kdy zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky udává v části třetí podmínky pro revizi, kontrolu a čištění spalinové cesty. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu je č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Kontrolou se zjišťuje celkový stav spalinové cesty, průchodnost, tahové požadavky pro daný spotřebič, způsob napojení, prostupy stavebními konstrukcemi a podmínky pro dokonalé spalování, včetně bezpečného odvádění spalin mimo budovu.

 

ZPŮSOB KONTROLY SPALINOVÉ CESTY

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením:

 

=> toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,

=> toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

=> zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vymetacím, vybíracím, kontrolním, měřícím a čistícím otvorům,

=> spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,

=> zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou, a vývodů spalin obvodovou zdí stavby,

=> jejího stavebně technického stavu,

=> toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

 

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně 1x za dva roky.

Potřebujete kontrolu nebo čištění spalinové cesty? Potřebujete před napojením nového spotřebiče úpravu spalinové cesty vložkováním nebo postavit komín pro Vaši novostavbu? Nebo jen pravidelnou revizi Vašeho komína? Obraťte se na nás, vše potřebné o způsobech čištění spalinové cesty, nebo stavbách komínu či kouřovodu, se dozvíte na našich stránkách www.poctivekominictvi.cz. Rádi pro Vás najdeme nejlepší řešení.

 


Váš nový krb, kamna či komín

Stavby na klíč po celé Moravě a Slezsku.

Bezplatné zpracování nabídky stavby je samozřejmostí.

Neváhejte nás oslovit pro nezávaznou cenovou nabídku.

Přes 10 let zkušeností v oboru

Neděláme pouze kamna a krby, jsme také profesionální kominíci

Jsme vyškolení a certifikovaní. Naším cílem je zákazníkovi předat práci ve 100% kvalitě