9:00 - 17:00

(+420) 605 909 309

 
 

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Poctivé kominictví s.r.o., sídlo: Resslova 1083/9, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 06427626, zapsána: C71863 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jejímž jménem jedná: Daniel Nedbálek (dále jen: „správce).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Poctivé kominictví s.r.o., provozovna: U Zámku 744/8, 700 30 Ostrava

email: info@kvalitni-kamna.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění zákazníkovi objednávky.

Správce zpracovává zákazníkovi identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

konný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle tří (3) let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Práva zákazníka v souvislosti s GDPR

1. Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel, antivirového programu, šifrování, záloh, počítačových úložišť dat.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Další nezbytná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito podmínkami zákazník souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu zákazníka, kterou správci poskytl.

 

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data 1.1.2020

Tyto obchodní podmínky společnosti jsou vyvěšeny na webových stránkách www.kvalitni-kamna.cz


Váš nový krb, kamna či komín

Stavby na klíč po celé Moravě a Slezsku.

Bezplatné zpracování nabídky stavby je samozřejmostí.

Neváhejte nás oslovit pro nezávaznou cenovou nabídku.

Přes 10 let zkušeností v oboru

Neděláme pouze kamna a krby, jsme také profesionální kominíci

Jsme vyškolení a certifikovaní. Naším cílem je zákazníkovi předat práci ve 100% kvalitě