9:00 - 17:00

(+420) 605 909 309

 
 

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva z vadného plnění, reklamace, záruka za jakost

Zboží je vadné, nebylo-li zákazníkovi dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení, případně jakosti a provedení vhodných k obvyklému účelu. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží nebo vady v dokladech nutných k užívání zboží.
Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel  způsobil porušením své povinnosti.
Zákazník nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
Zákazník je povinen podle možnosti prohlédnout dodané zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech s množství.

Představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.


Zákazník je povinen sdělit dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.


Představuje-li vadné plnění nepodstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele.

Práva ze záruky za jakost

1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruka za jakost zboží činí 24 měsíců (či delší, pokud je poskytována výrobcem zboží a výslovně výrobcem deklarována), která začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
3. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě
4. Záruku za jakost nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
5. Právo na reklamaci rovněž zaniká, nebylo-li zboží užíváno k určenému účelu nebo v rozporu s doporučeními k užívání prodávajícího
6. Zákazník je povinen podat dodavateli zprávu o vadách zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, bez zbytečného odkladu a okamžitě při zjištění závady přestat zboží užívat.

Zánik práva odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost

1. Odpovědnost dodavatele za vady nevznikne zejména:
a) je-li vada na zboží způsobena prokazatelně běžným opotřebením či nesprávným užíváním,
b) je-li zboží zákazníkem jakkoli upravováno nebo je do něj jinak zasahováno

Řízení o uplatněných vadách a reklamaci

1. Dodavatel po přezkoumání zaslaných dokladů a prohlídce reklamovaného zboží:
a) uzná reklamovanou vadu a bez zbytečného prodlení ji vyřídí,
b) odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží zašle zpět zákazníkovi,
c) přijme reklamované zboží k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo odmítnuta.
2. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí dodavatel zákazníka ve lhůtě do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak, a to předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
3. Uzná-li dodavatel reklamaci, jako oprávněnou, budou zákazníkovi vráceny peníze nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy byla reklamace uznána.

 

2. Řešení sporů

Řešení sporů Vzájemné spory mezi dodavatelem a zákazníkem řeší obecné soudy.

Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo.

Zákazník/Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zákazník/Spotřebitel se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz.

Dodavatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se zákazníkem, pokud je zákazník neodmítne.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Váš nový krb, kamna či komín

Stavby na klíč po celé Moravě a Slezsku.

Bezplatné zpracování nabídky stavby je samozřejmostí.

Neváhejte nás oslovit pro nezávaznou cenovou nabídku.

Přes 10 let zkušeností v oboru

Neděláme pouze kamna a krby, jsme také profesionální kominíci

Jsme vyškolení a certifikovaní. Naším cílem je zákazníkovi předat práci ve 100% kvalitě